Home
Карта на офисите
Фирми
Продукти
Услуги
Информация
За Сайта
Здравейте Поставете безплатна реклама за вашата фирма тук. Нека всички знаят за вашият офис или магазин.

Разходите за регистрация на фирми намаляват


От 1 юли 2007 г. таксите за вписване поскъпват, но се отменя регистрацията по БУЛСТАТ. За първоначална регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД) ще се плаща 160 лв. и още 50 лв. - за запазване име на фирмата. Това предвижда приетата във вторник от правителството изменена и допълнена тарифа за таксите, които се събират от Агенцията по вписванията.

В момента за съдебна регистрация на ООД се внасят 60 лв., за регистрация по БУЛСТАТ - 60 лв., и 100 лв. за запазване име на фирмата. Изменената тарифа предвижда увеличение на таксите за първоначалната регистрация на всички търговски субекти, но общата стойност на разходите за регистрация намаляват, тъй като се отменя регистрацията по БУЛСТАТ, а таксите за запазване на име на фирмата се унифицират и намаляват.

С 210 лв. по-малко ще се плаща за регистрация на акционерно дружество (АД). Общата сума в момента е 720 лв. (400 лв. за съдебна регистрация, 120 лв. - за БУЛСТАТ, и 200 лв. за запазване на име). След като регистрацията на фирмите излезе от съда и търговският регистър се поеме от Агенцията по вписванията и нейните 28 подразделения в страната, за регистрация на АД ще се плаща 510 лв. (460 лв. за първоначално вписване и 50 лв. за запазване на име).

За първоначална регистрация на едноличен търговец (ЕТ) таксата е увеличена от 20 на 35 лв., но е отменена таксата от 25 лв. за регистрация по БУЛСТАТ и остава непроменена досегашната такса от 50 лв. за запазване на име. Така общите разходи на ЕТ ще намалеят с 10 лв.

В тарифата са определени и такси за промяна на обстоятелствата за заличаване, за издаване на удостоверения и предоставяне на специализирани услуги чрез автоматизиран достъп до търговския регистър. До него безплатен достъп ще имат по служебен път държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, и лицата, на които е възложено управление на публична функция, като частните и държавните съдия-изпълнители например.

Предвиден е абонамент за автоматизирано подаване на информация, за който ще се плаща по 0.40 лв. за всяко вписване на ново обстоятелство, заличаване или обявяване. Според разпространеното съобщение от правителствената информационна служба устните справки, както и тези през интернет ще бъдат безплатни, но не се уточнява за кого се отнася тази безплатна услуга.

В електронния търговски регистър ще може да се правят справки по:

- фирма или единен идентификационен номер (ЕИК) на търговеца или клона на чуждестранния търговец;

- име, съответно фирма, или ЕИК на съдружник или едноличен собственик на капитала- име, съответно фирма, или ЕИК на член на органи на юридическо лице - търговец. В списъка на запазените фирми също ще може да се правят справки по азбучен и хронологичен ред за определен период и по правна форма.

Регистрацията на нови фирми и пререгистрацията на стари фирми трябваше да започне на 1 октомври т. г., но липсата на необходимото техническо оборудване и административен капацитет на Агенцията по вписванията принуди парламентът да промени Закона за търговския регистър. Предвидено е новият електронен регистър да стартира на 1 юли 2007 г., което ще струва около 4 млн. лв. Ако сроковете в бизнес плана за 2006 г. и стратегическия план до 2010 г., публикуван на сайта на Агенцията по вписванията, се изпълнят, около 1.5 млн. фирми ще трябва да преминат задължителна пререгистрация. Тя ще е безплатна и ще продължи три години. Ако в този срок собствениците на фирма, която има съдебна регистрация, не се явят в Агенцията по вписванвията, фирмата ще бъде заличена от търговския регистър служебно.

Източник : Капитал - интернет издание.
SEO оптимизация Web дизайн (design) и изграждане на web сайтове (site). | Изгодни почивки | Фирми | Мобилни устройства | Коли
Copyright © 2007 www.RadoSi.com . All rights reserved.