Home
Карта на офисите
Фирми
Продукти
Услуги
Информация
За Сайта
Здравейте Поставете безплатна реклама за вашата фирма тук. Нека всички знаят за вашият офис или магазин.

Препоръки и информация за регистриране на фирма ЕТ/ООД в БългарияЕТ - Едноличен Търговец

1.лицето трябва да има местожителство в страната и се регистрирва като ЕТ в съответния Окръжен съд, където е седалищет му.
2. ЕТ може да бъде както български гражданин така и чужд, ако се е остановил да живее в РБ
3.не може да бъде ЕТ лице, което е в производство за обяввяне по несъстоятелност, не възстановен в правата си несъстоятелен или осъден за банкрут:

Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, в което се посочват:

1. името, местожителството, адресът на лицето и единният граждански номер;

2. фирмата, под която ще се извършва дейността;

3. седалището и адресът на управлението на дейността;

4. предметът на дейност.

(2) Със заявлението се представя образец от подписа на търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност.

(3) В регистъра се вписват данните посо4ени/изброени по-горе .

(4) ) Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.


ООД - Дружество с ограничена отговорност

Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството
Дружественият договор се сключва в писмена форма
Когато дружество с ограничена отговорност се създава от едно лице, вместо дружествен договор се съставя учредителен акт
Дружественият договор трябва да съдържа:
фирмата седалището, и адреса на управление на дружеството
предмета на дейност и срока на договора;
името, съответно фирмата на съдружниците
размера на капитала. Когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му. Срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала.;
размера на дяловете, с които съружникът участвува в капитала;
управлението и начина на представителство;
предимствата на съдружниците, ако са уговорени;
други права и задължения на съдружниците.
Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД".
Когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението "Еднолично ООД".
Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 5 000 лева. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 10 лева.

За вписване на дружеството в търговския регистър е необходимо:
1. да се представи дружественият договор;
2. да е назначен управител или управители на дружеството;
3. всеки съдружник да е изплатил поне 1/3 от дела си, но не по-малко от 10 лева;
4. да е внесъл най-малко 70 на сто от капитала.
Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.
Дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължават дейността.


Допълнителна информация

Съгласно Търговския закон търговец е "всяко физическо или юридическо лице, което извършва по занятие някоя от следните сделки:
1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в
първоначален, преработен или обработен вид;
2. продажба на стоки от собствено производство;
3. покупка на ценни книги с цел да ги препродаде;
4. търговско представителство и посредничество;
5. комисионни, спедиционни и превозни сделки;
6. застрахователни сделки;
7. банкови и валутни сделки;
8. менителници, запис на заповед и чекове;
9. складови сделки;
10. лицензионни сделки;
11. стоков контрол;
12. сделки с интелектуална собственост;
13. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги;
14. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба;
15. лизинг".

Следователно търговци могат да бъдат всички изброени по-горе по смисъла на Търговския закон физически лица, лица образували предприятие (чийто предмет на дейност изисква неговите дела да се водят по търговски начин, дори ако дейността му не е от изброените по-горе), търговски дружества и кооперации.

В съответствие с Търговския закон не се считат за търговци:
1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска
дейност;
2. занаятчиите;
3. лицата извършващи услуги с личен труд или упражнавящи
свободна професия (освен ако дейността им може да се
оприличи на предприятие по смисъла на ТЗ);
4. лицата извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на
стаи в обитаваните от тях жилища.

Всяка фирма трябва да бъде регистрирана във фирменото отделение на съответния областен съд и съответно вписана в неговия Търговски регистър в седемдневен срок от решението на съда. Търговският регистър е публичен и всеки има право да го разглежда и да се запознае с обстоятелствата, възоснова на които са извършени вписванията, а така също може да получи препис от тях.


Какво трябва да знаем, за да регистрираме фирма?

Фирма
Фирма – това е наименованието, под което всеки един "търговец" упражнява занятието си и се подписва. Всяка фирма задължително носи предписано от закона съдържание, което може да включва и допълнителен текст, като например, предмета на дейност, имената на участниците и т.н.

В наименованието на фирмата задължително се изписва нейния вид –

- ЕТ *– едноличен търговец
- СД – събирателно дружество
- КД – командитно дружество
- ООД – дружество с ограничена отговорност
- ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност
- АД – акционерно дружество
- КДА - командитно дружество с акции

* Фирмата на едноличния търговец задължително трябва
да включва без съкращения личното и фамилното (или
бащино) име на собственика.


Седалище и адрес
Седалището на фирмата е населеното място, където се намира управлението на дейността на търговеца, а адреса – е адреса на управлението му. На този адрес се получават съответните съобщения от държавните органи и институции.

Търговско предприятие
Това е специфично понятие използвано в Търговския закон, с което се обхваща цялото имущество на търговеца, независимо от типа на фирмата – едноличен търговец или търговско дружество.

Имущество на търговеца (фирмата) включва права, задължения и фактически отношения.

- Правата, като обобщаващо понятие обхващат, всичко което
един търговец може да притежава. Правата биват вещни и
облигационни;

- Задължения – разбира се всичко което търговеца дължи,
включително неплатените преки и косвени данъци и други
задължения към държавния или общинския бюджет;

- Под фактически отношения се разбират – клиентела и реноме
на фирмата.

Всяка една фирма в своята дейност освен от Търговския закон, се ръководи и от редица други закони, основен сред които е Закона за счетоводството, както и в подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане – Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан. В тях, понятието "предприятие" се използва в съвсем различен смисъл, като разширява максимално съдържанието на понятието и включва в него всички видове действащи организационни структури, извършващи стопанска дейност.

Критерии за избор на правна форма
Всеки желаещ да създаде собствена фирма си поставя въпроса каква да бъде правната форма на създаваната фирма. Правната форма дава лицето на фирмата, не може да бъде променяна в кратки срокове и оказва значително въздействие при вземането на управленските решения. При избора на правната форма играят съществена роля следните аспекти:
- правно съдържание, особено отговорността,
- начин на управление,
- участие в печалбите и загубите,
- възможности за финансиране,
- данъчни тежести,
- разходи свързани с правната форма (разходи по
регистрирането, повишаването на капитала, особени
разходи по воденето на счетоводството, като задължителни
заверка на отчетите и баланса и публикуване на баланса).

Всяка правна форма има своите предимства и недостатъци и при всеки отделен случай трябва да се прецени коя от тях отговаря най-добре на конкретната ситуация и на собствените цели. За всеки конкретен случай трябва да се потърси консултация с юрист и данъчен консултант.

По отношение на отговорността трябва да се разглеждат два вида риск:

На първо място риск по отношение на отговорността за чуждия капитал, например взет дългосрочен банков кредит. Банките, отпускащи кредита изискват банкови гаранции. Например, основният капитал на едно ООД (според изискванията на Търговския закон е 5,000 лева) в повечето случаи не е достатъчен за тази цел и банките изискват за гаранция ипотекирането на друго имущество на фирмите. Така, че рискът за отговорността на получаващото кредита предприятие не може да бъде избегнат чрез правната форма на фирмата.

От друга страна фирмата носи риска за отговорността за дефектни продукти и услуги. Личната отговорност на собственика за този рисков фактор може да бъде ограничена чрез създаването на ООД.

За едно новосъздадено малко предприятие в повечето случаи най-изгодната форма е едноличния търговец. Въпросът за един съдружник възниква чак тогава, когато собственият капитал не е достатъчен, трябва да се разшири кредитната база или предприемачът е пренатоварен. Решаващо за успеха на една дружествена фирма е не на последно място отношението на съдружниците помежду им.

Колко струва регистрацията на една фирма?

Видовете разноски при регистрация са:
- Държавна такса за регистрация;
- Държавна такса за удостоверение за уникалност на името;
- Такса за Националния Статистически институт;
- Държавна такса за препис от решението;
- Адвокатски хонорар (ако бъдат използвани адвокатски
услуги).

Конкретните разноски за регистрация са в зависимост от вида на фирмата на търговеца.

За всички видове фирми таксата за препис от съдебното решение е фиксирана
- 1.50 лева за първа страница и по 1 лев за всяка следваща
страница от преписа.

Държавните такси за регистрация са определени в подзаконов нормативен акт - Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените: служби и от Министерството на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 от 28.08.1992 г., /обн. ДВ, бр. 71 от 01.09.1992 г./ и многократно изменяна и допълвана впоследствие.

Държавните такси за регистрация са следните- за:
- ЕТ - 20 лева;
- СД - 120 лева;
- КД - 120 лева;
- ООД - 120 лева;
- АД - 400 лева;
- КДА - 400 лева.

Такса за удостоверение за уникалност на наименованието на фирмата -
- е от 20 лв. до 80 лв.

Размерът на адвокатския хонорар е различен, тъй като е предмет на договаряне между клиента и адвоката. Съответните размери на минималните адвокатски възнаграждения са определени в Наредба № 1 от 01.10.1999 г., издадена от Председателя на Висшия адвокатски съвет, обн. ДВ, бр. 93 от 26.10.1999 г. Тези минимални размери на адвокатското възнаграждение за регистриране са както следва:
ЕТ – 50 лв.
СД – 70 лв.
КД – 80 лв.
ООД – 100 лв.
АД – 250 лв.
Кооперативно сдружение – 100 лв.
ЖСК – 100 лв.

Регистрация в Националиния статистически институт
по БУЛСТАТ
варира от 10 до 80 лв.


SEO оптимизация Web дизайн (design) и изграждане на web сайтове (site). | Изгодни почивки | Фирми | Мобилни устройства | Коли
Copyright © 2007 www.RadoSi.com . All rights reserved.